ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ

กฎ
กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2549) ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง (22 พ.ค.49)
ระเบียบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551  
ระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ดินและอาคารในความปกครองดูแล พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (16 ส.ค. 55)

ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานภายใน วข.ตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552 (5 มี.ค. 52)

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหาร วข.สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 (9 ต.ค. 51)

ข้อบังคับ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 (21 ม.ค. 51)

ข้อบังคับ การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2551 (21 ม.ค. 51)

ข้อบังคับ สถานโทษ ผู้มีอำนาจตั้งกรรมการสอบสวน และสั่งลงโทษ พ.ศ. 2551 (21ม.ค.51)

ข้อบังคับ การสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2551(21ม.ค.51)

ข้อบังคับ จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551(21ม.ค.51)

ข้อบังคับ ก.พ.อ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีสั่งให้ออก (4 ส.ค. 49)

ประกาศ

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการลงโทษทางวินัย (28 ก.พ.50)

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย (28 ก.พ. 50)

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการสั่งพักหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (28 ก.พ. 50)

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน (28 ก.พ. 50)

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ (20 พ.ค. 48)

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการออกระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (21 ก.ย. 47)

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และกำกับดูแลการใช้อำนาจในการปฏิบัติราชการ (10 พ.ค. 47)

คำสั่ง

คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ (025/2555) < /font>

คำสั่ง เปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (0636/2554)

คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการกองฯเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (0995/2555)

คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ (0996/2555)

คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี (0992/2555)

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (1019/2555)

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (0991/2555)

คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (0994/2555)

คำสั่ง มอบอำนาจให้ดำเนินการขยายระยะเวลาการสอบสวน (012/2552)

คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (0860/2552)

คำสั่งมอบอำนาจให้คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีของคณะที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (1804/2549)

คำสั่งมอบอำนาจการบริหารเกี่ยวกับการเงินให้คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะ (1803/2549)

คำสั่งมอบอำนาจการบริหารเกี่ยวกับการพัสดุให้คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะ (1802/2549)

คำสั่งเรื่องมอบอำนาจการแจ้งความร้องทุกข์ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในมหาวิทยาลัย (0292/2547)

คำสั่ง มอบอำนาจทำสัญญารับทุน เรียกชดใช้ทุน ผ่อนชำระว่าด้วยการรับทุนอุดหนุนจากเงินรายได้ (1975/2540)

หนังสือเวียน

การพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานเงินรายได้ (15 พ.ค.56)
การดำเนินการทางจรรยาบรรณ
หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.2553
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวกล่าวโทษในการกระทำผิดวินัย
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ตอบข้อหารือกฎหมายการเบิกจ่ายเงินเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
กำหนดอัตราเบี้ยประชุม กรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด
กำหนดอัตราเบี้ยประชุม กรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง กรรมการจรรยาบรรณ กรรมการสวัสดิการ
กค 0406.2/ว42 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ฯ
กค 0406.2/ว66 แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
กค 0406.7/ว56 แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดประเภทสำนวนการสอบสวน
กค 0406.3/ว336 การส่งสำนวนความรับผิดทางละเมิด
นร 0503/ว12 แนวปฏิบัติการส่งเรื่องให้อัยการในคดีปกครอง
กค 0406.6/ว8 การเรียกชดใช้เงินกรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ฯ