แบบฟอร์ม

หากต้องการนำแบบฟอร์มไปใช้ กรุณา SAVE AS
ศาล
ใบแต่งทนายความ
ใบมอบฉันทะ

คำร้อง

คำแถลง
ใบมอบอำนาจศาลปกครอง
หนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์
คำขอยึดทรัพย์
คำขอยึดทรัพย์ต่างจังหวัด 
ใบมอบฉันทะรับเงินในการบังคับคดี 
ใบมอบอำนาจคดีล้มละลาย (ล.53) 
ใบมอบอำนาจทั่วไป
การดำเนินการทางวินัย
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มการสอบสวน

รายงานการสอบสวน

สว.1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
สว.2
บันทึกแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ 16
สว.3
บันทึกแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยาน
สว.4
บันทึกถ้อยคำผู้ถูกกล่าวหา
สว.5
บันทึกถ้อยคำพยานของฝ่ายกล่าวหา,ฝ่ายถูกกล่าวหา
 
แบบฟอร์มสั่งพัก,ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
พอก.1
ให้ข้าราชการพักราชการ
พอก.2
ให้ข้าราชการออกจากราชการไว้ก่อน
พอก.3
ให้กลับเข้ารับราชการโดยไม่มีความผิด 
พอก.4
ให้กลับเข้ารับราชการโดยมีความผิด
 
แบบฟอร์มการลงโทษ
ท.1
หนังสือทัณฑ์บน 
ท.2
หนังสือรับการตักเตือน
ท.3
คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 
ท.4
คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 
ท.5
คำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน
ท.6
คำสั่งลงโทษปลด/ไล่ออกจากราชการ
ท.7
คำสั่งเพิ่มโทษ/ลดโทษ/งดโทษ/ยกโทษ
ท.8
คำสั่งยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพิ่มโทษ
ท.9
คำสั่งยกโทษ/งดโทษ/ลดโทษ/เพิ่มโทษและให้กลับเข้ารับราชการ
 
ลูกจ้างประจำ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง

บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
บันทึกถ้อยคำพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายถูกกล่าวหา
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา
บันทึกถ้อยคำพยาน
บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา
รายงานการสอบสวน
หนังสือตักเตือน
หนังสือทัณฑ์บน
คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ
คำสั่งลงโทษตัดค่าจ้าง
คำสั่งลดขั้นค่าจ้าง 
คำสั่งปลดลูกจ้างประจำออกจากราชการ 
คำสั่งไล่ลูกจ้างประจำออกจากราชการ 
คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสม่ำเสมอ 
คำสั่งให้ออกจากราชการกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง
คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุจำคุก